Giới Thiệu

Theo Điều 55 của Luật Kế toán và theo Điểm 4.6, Mục 1, Thông tư số 72/2007/TT-BTC ngày 27/6/2007 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc đăng ký và quản lý hành nghề kế toán thì những doanh nghiệp kế toán có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ kiểm toán viên do Bộ Tài chính cấp, có giấy đăng ký kinh doanh dịch vụ kế toán, đã đăng ký hành nghề kế toán và được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai mới đủ điều kiện cung cấp  dịch vụ kế toán. Người không có tên trong danh sách đăng ký hành nghề kế toán được VAA xác nhận và thông báo công khai thì không được ký vào sổ kế toán (đối với dịch vụ làm sổ kế toán), không được ký vào báo cáo tài chính (đối với dịch vụ lập báo cáo tài chính) và không được ký báo cáo kết quả các dịch vụ kế toán khác.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kế toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty chúng tôi đã thỏa mãn những điều kiện nêu trên và đã được Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) xác nhận và thông báo công khai đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán.

1 nhận xét:

  1. Lead the pack with this thrilling new theme that includes free video games and stacks of wilds on every reel. In the brand new} Wilds Added feature, gold wild symbols may randomly be added to the reels throughout a base sport spin. If a further gold wild 우리카지노 image lands on the reels, the wild locks into place and a respin is awarded. Never belief an internet casino with out checking its buyer reviews first.

    Trả lờiXóa

Blog Kế Toán